People
  Leaders
  Faculty
  Guest Experts
  Location: Home > Faculty
Name:  
  Li Qingwen  李清文
Department:  
  Division of Nano-devices & Materials
Position:  
  Professor
Expertise:  
  Controllable Synthesis of Low Dimensional Carbon Nanomaterials; Functional CNT Fibers; Separation of Single-walled CNTs & Functionlization; Synthesis & Application of CNT based Functional Composites
Email:  
  qwli2007@sinano.ac.cn

Research Interest:

Controllable Synthesis and Application of Nano-carbon materials

 
Experience:

Employment

Dec. 2007 - Present 

Professor, Director

Division of  Nanodevices & Materials, SINANO, CAS 

Mar. 2005 - Dec. 2007 

Postdoctoral Research Assistant

Los Alamos National Laboratory, USA

May. 2003 - Jan2005 

Research Assistant

University of Cambridge, UK

Education

Ph.D. 2000 

General Chemistry

Peking University 

M.S. 1990 

Physical Chemistry

Shangdong University 

B.S. 1987

Physical Chemistry

Xinjiang University

 
Selected Publication:
  1. Chao Fang, Jingna Zhao, Jingjing Jia, Zuoguang Zhang, Xiaohua Zhang, Qingwen Li. Enhanced carbon nanotube fibers by polyimide. Applied Physics Letters 97(18), 181906 (2010)
  2. Hongbo Li, Hehua Jin, Jing Zhang, Xiaonan Wen, Qijun Song, Qingwen Li. Understanding of the Electrophoretic Separation of Single-Walled Carbon Nanotubes Assisted by Thionine as a Probe. Journal of Physical Chemistry C 114(45), 19234-19238 (2010)
  3. Jingna Zhao, Xiaohua Zhang, Jiangtao Di, Geng Xu, Xiaojie Yang, Xiangyang Liu, Zhenzhong Yong, Minghai Chen, Qingwen Li. Double-Peak Mechanical Properties of Carbon-Nanotube Fibers. Small 6(22), 2612-2617 (2010)
  4. Xiaohua Zhang, Qingwen Li. Enhancement of Friction between Carbon Nanotubes: An Efficient Strategy to Strengthen Fibers. ACS Nano 4(1), 312-316 (2010)
  5. Huisheng Peng, Xuemei Sun, Fangjing Cai, Xuli Chen, Yinchao Zhu, Guipan Liao, Daoyong Chen, Qingwen Li, Yunfeng Lu, Yuntian Zhu and Quanxi Jia. Electrochromatic carbon nanotube/ polydiacetylene nanocomposite fibres. Nature Nanotechnology doi:10.1038 nnano. 2009. 264